titch

(名詞) 小量,少量 (a small amount)。

  • I want to have a titch of tea. (我想要喝少量的茶)

(名詞) 小個子 (a small person)。

  • Hi, titch. (嗨,小個兒)
將本文加入書籤.

發表迴響