buddy

(名詞) 好朋友;夥伴;搭擋。

  • He’s my buddy. (他是我的好朋友)

(名詞) (用作朋友或不認識男子的稱呼) 老友;老兄,老弟。

  • Hey buddy, what are you doing? (嗨,老友,你在幹什麼?)
  • Get out of my way, buddy! (讓開,老兄!)
將本文加入書籤.

發表迴響