fatty

(形容詞) 大的 (large)。

  • I got cooked myself a fatty hamburger yesterday. (昨天我自己烹調了一個大漢堡)

(名詞) 大而美的臀部。

  • That girl has got a fatty. (那個女孩有個大而美的臀部)

(名詞) (侮辱用語) 胖子。

  • Don’t call me fatty! (別叫我胖子!)
將本文加入書籤.

發表迴響