nigga

(名詞) 朋友;好朋友。

  • He’s my nigga. (他是我的好朋友)

(名詞) (對一般人的稱呼) 老友;老兄,老弟。

  • Who’s that nigga over there? (那邊的那個人是誰?)

(名詞) 男子。

  • That nigga is ugly. (那個男的很醜)
將本文加入書籤.

發表迴響