screenie

(名詞) 螢幕截圖。為 screenshot 的縮寫。

  • Here’s a screenie of my new game. It’s awesome! (這是我新遊戲的截圖。它棒極了!)
將本文加入書籤.

發表迴響