jiggy

(形容詞) 有吸引力的 (attractive);酷的 (cool)。

  • Did you see the new guy? He’s so jiggy! (你看到那個新來的傢伙了嗎? 他好酷!)

(形容詞) 性感的 (sexy)。

  • Mary’s so jiggy! (瑪麗好性感哦!)

(形容詞) 富有的 (wealthy)。

  • That job is making her jiggy! (那份工作逐漸使她富有)
將本文加入書籤.

發表迴響